Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WSTĘP

Środowisko towaroznawców w Polsce od lat czyniło starania o wydanie własnego specjalistycznego czasopisma naukowego służącego prezentacji i wymianie poglądów oraz popularyzacji myśli towaroznawczej. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Od 2004 roku mamy wreszcie własny kwartalnik pod nazwą „Towaroznawcze Problemy Jakości", któremu patronuje Polskie Towarzystwo Towaroznawcze i Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu Kwartalnik ten jest redagowany w Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Publikowane w nim materiały zamieszczane są równolegle na stronie internetowej, co przyczynia się do szerszego popularyzowania osiągnięć nauk towaroznawczych w kręgach naukowych, gospodarczych, a także wśród konsumentów wszelkiego typu towarów i usług. Redakcja nasza nawiązała kontakty z wiodącą Międzynarodową Organizacją Towaroznawczą IGWT z siedzibą w Wiedniu. Od kilku lat stale poszerzamy krąg naszych autorów, recenzentów i współpracowników o wszystkie europejskie (i nie tylko) środowiska towaroznawcze. Wszystkie artykuły są publikowane w języku angielskim, podczas gdy streszczenia są dostępne w także w polskiej wersji językowej. Misją naszego czasopisma jest doskonalenie i popularyzowanie myśli towaroznawczej oraz zastosowania nauk towaroznawczych i ich osiągnięć w praktyce, dla korzystnych rozwiązań w gospodarce opartej na wiedzy, a przede wszystkim dla poprawy jakości produktów i usług w celu spełnienia oczekiwań konsumentów w tym zakresie. Towaroznawstwo to interdyscyplinarna wiedza, która jest efektem synergii trzech dziedzin nauk: ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych. Towaroznawstwo postrzegane jako nauka o jakości, łączy ze sobą pierwiastki przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne, mając na względzie poznanie przede wszystkim natury wyrobu będącego konsekwencją szeregu procesów operacyjnych i zarządzania. Współczesne towaroznawstwo zwraca szczególną uwagę na projektowanie wyrobu w oparciu o informacje płynące z rynków (klienta zewnętrznego i wewnętrznego), na umiejętność przetwarzania tych nie zawsze metrologicznie sprecyzowanych wymagań na parametry: technologiczne, jakościowe i efektywnościowe. Swoim obszarem zainteresowań obejmuje cały „cykl życia produktu" od wspomnianej sfery planistycznej poprzez sferę wykonania produktu, logistykę, użytkowanie, aż do optymalnej i korzystnej gospodarczo utylizacji i likwidacji zużytych produktów. Towaroznawstwo przyczynia się do kształtowania jakości wyrobów, ich ochrony w trakcie procesów: magazynowania, transportowania i opakowania. Ściśle związane jest z marketingiem i sprzedażą, pozwalając poprzez znajomość natury wyrobów i „wyczucie rynku" przewidywać nowe trendy ciągłego, jakościowego rozwoju produktu. Ocena poziomu jakości wyrobów to obok kształtowania i ochrony trzeci element definiujący współczesne towaroznawstwo. Towaroznawcy wykorzystują do tego celu własne metody badawcze, takie jak: sensoryczne, organoleptyczne czy eksploatacyjno-użytkowe. Metody te ciągle są doskonalone w oparciu o instrumenty statystyczne. Mamy nadzieję, że czytelnicy znajdą w tym czasopiśmie interesujące ich treści. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich w pełni zadowoli forma i sposób redagowania Kwartalnika. Dlatego też jesteśmy otwarci na Państwa nowe propozycję i krytyczne uwagi. Wszystkich zachęcamy do czytania kwartalnika „Towaroznawcze Problemy Jakości" i publikowania artykułów na łamach naszego czasopisma.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski

Dodatkowe informacje